[ Azija ] 21 Oktobar, 2013 22:41
 
 Biljni svet je u Aziji jako raznovrsan. 
-Pojas tundri  se pruža u pojasu uz Severni Ledeni okean, gde je zastupljena subpolarna klima. Temperature su niske, tlo zamrznuto već na dubini od jednog metra što ukazuje na slabo produktivno zemljište. 
-Pojas četinarskih šuma (tajgi )  se pruža najvećim delom u Sibiru. Sibirske tajge su najprostranije šumsko područje na zemlji.
 -Pojas stepa se pruža u centralnom delu Azije gde je zastupljena mala količina padavina.
-Pojas pustinja  se takođe pruža u središnjem delu Azije zbog male količine padavina. Najveće pustinje u Aziji su : Kizilkum i Karakorum (istočno od Kaspijskog jezera), Takla Makan (u Tarimskoj kotlini), pustinja Džungarija u (kotlini između planina Tjan Šan i Altaj) i pustinja Gobi (ili Šamo) u Kini.
 Osim u centralnom delu Azije pustinja ima i u jugozapadnim delovima. Na Arabijskom poluostrvu nalaze se Veliki i Mali Nefud, Rub - el-Hali i Sirijska pustinja. Na Iranskoj visoravni koja je izolovana visokim planinama nalaze se Dešte Lut i Dešte Kevir. U severozapadnom delu Indije je pustinja Tar. 
 U svim pustinjama Azije oskudan je biljni i životinjski svet.
 Prostori južne i jugoistočne oblasti Azije su pod uticajem ekvatorske i monsunske klime . Oni su pod vegetacijom džungli (guste, tropske šume, teško prohodne, izražena spratovnost biljnih vrsta). Sa povećavanjem nadmorske visine javljaju se savane.
* Duž morskih obala i estuarskih ušća u tropskim oblastima javlja se poseban tip vegetacije vlažnih tropskih šuma. To je mangrova. Drveće mangrove posebno je prilagođeno uslovima plitke, slane vode i male količine kiseonika u zemljištu. Stabla ovog drveća izdižu se na dugačkom korenju iznad nivoa vode. Velika raznovrsnost biljnih vrsta može se pronaći u staništu mangrova, ali od priznatih 110 vrsta, samo 54 vrsta u 20 rodova iz 16 porodica čini prave mangrove. Najviše ih ima u šumama Nove Gvineje, Indonezije i Malezije.  
             
 
*Među mnogim vrstama specifičnim za vlažne tropske šume jugoistočne Azije, ističu se dve koje imaju najveće cvetove. Prva je parazitska biljka raflezija čiji cvet u prečniku dostiže 1,5 m, a oprašuju ga insekti, posebno muve, koje privlači svojom bojom i mirisom mesa koje truli. Druga je džinovski kozlac čija vlas dostiže i do 3m visine. 
 U istočnoj Aziji se u toku godine izluči dovoljna količina padavina koja ja potrebna za opstanak različitih vrsta šuma. U zavisnosti od geografske širine i nadmorske visine smenjuju se suptropske zimzelene, listopadne i četinarske šuma. Među mnogim široko rasprostranjenim vrstama drveća koje raste samo u šumama istočne Azije mogu se sresti neke specifične i retke šumske vrste. Tako se, samo u istočnoj Kini nalaze šume koje gradi ginko, vrsta za koju se mislilo da je potpuno nestala u ledenom dobu. U jugoistočnom delu Kine zastupljene su šume bambusa. 
 
 
 Visoravan Tibet je hladna vetrovita visokoplaninska oblast sa veoma oskudnim travnjacima.
 
 

[ Generalna ] 21 Oktobar, 2013 17:04

 

Najveće razlike između raznih delova Azije ogledaju se u klimi. U Aziji su zastupljeni svi klimatski tipovi. Ona se nalazi u žarkom, severnom umerenom i severnom hladnom toplotnom pojasu. Na klimu Azije utiču: geografska širina, nadmorska visina, vetrovi, morske struje, Severni pol. Visoke planine i prostrane nizije takođe utiču na raspored klime u Aziji. Venačne planine koje se pružaju u južnim delovima Azije, svojom visinom, kao zid, sprečavaju da tople vazdušne mase prodru dublje u unutrašnjost kontinenta. Istovremeno, one sprečavaju prodor hladnih vazdušnih masa koje se  preko prostranih nizija i visoravni spuštaju sa severa. Na visokim planinama izražena je vertikalna klimatska zonalnost.

 Velike prostore Sibira odlikuju prostrane nizije i niske visoravni. Zbog toga se uticaji hladnog vazduha iz severne polarne oblasti osećaju duboko u unutrašnjosti. U krajnjim severnim delovima zastupljena je subpolarna klima. 

 

 Prema jugu, sa povećavanjem kontinentalnosti subpolarnu klimu smenjuje hladnija varijanta kontinentalne klime - oštra kontinentalna klima. U kotlinama istočnog Sibira, okruženim planinama, vazduh se u toku zime rashladi. Hladan vazduh se u tim kotlinama dugo zadržava i tu su izmerene najniže temperature na svetu ( Verhojansk, -67,8 OC )

 

 Jugozapadni delovi Azije nalaze se u zoni oko severnog povratnika. To su oblasti stalno visokog vazdušnog pritiska sa izrazito suvim i toplim vazdušnim masama. Iz ovih oblasti ka ekvatoru duvaju stalni vetrovi pasati. Pasati duvaju sa kopna prema moru zbog čega je na prostorima Arabijskog poluostrva zastupljena izrazito suva pustinjska klima. Na suvu klimu Iranske visoravni utiče i njena izolovanost visokim planinama. Uz obale Sredozemnog mora zastupljena je sredozemna klima. 

 Prostori centralnog dela Azije su udaljeni od okeana i mora. vetrovi koji bi mogli doneti padavine ovim oblastima do njih stižu kao suvi. Zbog te izrazite kontinentalnosti u centralnim delovima Azije zastupljena je suva kontinentalna klima. To su oblasti kontinentalnih pustinja.

 

 Istočna Azija je izložena uticajima toplih ivičnih mora i toplih morskih struja koje se kreću duž njihovih obala. Zbog toga je na ostrvima i u primorju zastupljena primorsko- okeanska klima i nju odlikuju blage i suve zime i topla i kišovita leta. U jugoistočnoj Kini, zbog kontinentalnosti i južnijeg položaja leta su žarka i kišovita a zime su znatno toplije sa malom količinom padavina. Ovaj tip klime naziva se sinijska (kineska) klima.

 Južni i jugoistočni deo Azije je pod uticajem periodičnih vetrova monsuna. U tim oblastima zastupljena je monsunska klima. U monsunskoj klimi izdvojena su dva jasna perioda : zimski suvi i letnji vlažni.

 Na visokim planinama Azije zastupljena je vertikalna klimatska zonalnost sa pravom visokoplaninskom klimom.

 Ekvatorska klima  je zastupljena u oblastima oko ekvatora tj. na području Malajskog arhipelaga i Malajskog poluostrva. Ona sa povećanjem nadmorske visine prelazi u tropsku klimu