Najveće razlike između raznih delova Azije ogledaju se u klimi. U Aziji su zastupljeni svi klimatski tipovi. Ona se nalazi u žarkom, severnom umerenom i severnom hladnom toplotnom pojasu. Na klimu Azije utiču: geografska širina, nadmorska visina, vetrovi, morske struje, Severni pol. Visoke planine i prostrane nizije takođe utiču na raspored klime u Aziji. Venačne planine koje se pružaju u južnim delovima Azije, svojom visinom, kao zid, sprečavaju da tople vazdušne mase prodru dublje u unutrašnjost kontinenta. Istovremeno, one sprečavaju prodor hladnih vazdušnih masa koje se  preko prostranih nizija i visoravni spuštaju sa severa. Na visokim planinama izražena je vertikalna klimatska zonalnost.

 Velike prostore Sibira odlikuju prostrane nizije i niske visoravni. Zbog toga se uticaji hladnog vazduha iz severne polarne oblasti osećaju duboko u unutrašnjosti. U krajnjim severnim delovima zastupljena je subpolarna klima. 

 

 Prema jugu, sa povećavanjem kontinentalnosti subpolarnu klimu smenjuje hladnija varijanta kontinentalne klime - oštra kontinentalna klima. U kotlinama istočnog Sibira, okruženim planinama, vazduh se u toku zime rashladi. Hladan vazduh se u tim kotlinama dugo zadržava i tu su izmerene najniže temperature na svetu ( Verhojansk, -67,8 OC )

 

 Jugozapadni delovi Azije nalaze se u zoni oko severnog povratnika. To su oblasti stalno visokog vazdušnog pritiska sa izrazito suvim i toplim vazdušnim masama. Iz ovih oblasti ka ekvatoru duvaju stalni vetrovi pasati. Pasati duvaju sa kopna prema moru zbog čega je na prostorima Arabijskog poluostrva zastupljena izrazito suva pustinjska klima. Na suvu klimu Iranske visoravni utiče i njena izolovanost visokim planinama. Uz obale Sredozemnog mora zastupljena je sredozemna klima. 

 Prostori centralnog dela Azije su udaljeni od okeana i mora. vetrovi koji bi mogli doneti padavine ovim oblastima do njih stižu kao suvi. Zbog te izrazite kontinentalnosti u centralnim delovima Azije zastupljena je suva kontinentalna klima. To su oblasti kontinentalnih pustinja.

 

 Istočna Azija je izložena uticajima toplih ivičnih mora i toplih morskih struja koje se kreću duž njihovih obala. Zbog toga je na ostrvima i u primorju zastupljena primorsko- okeanska klima i nju odlikuju blage i suve zime i topla i kišovita leta. U jugoistočnoj Kini, zbog kontinentalnosti i južnijeg položaja leta su žarka i kišovita a zime su znatno toplije sa malom količinom padavina. Ovaj tip klime naziva se sinijska (kineska) klima.

 Južni i jugoistočni deo Azije je pod uticajem periodičnih vetrova monsuna. U tim oblastima zastupljena je monsunska klima. U monsunskoj klimi izdvojena su dva jasna perioda : zimski suvi i letnji vlažni.

 Na visokim planinama Azije zastupljena je vertikalna klimatska zonalnost sa pravom visokoplaninskom klimom.

 Ekvatorska klima  je zastupljena u oblastima oko ekvatora tj. na području Malajskog arhipelaga i Malajskog poluostrva. Ona sa povećanjem nadmorske visine prelazi u tropsku klimu